Årsmöte 2021

Välkomna till Glasakademins Årsmöte 2021 (påminnelse)

 

 

 

 

Söndagen den 30 maj, kl. 15.00-16.30 

Plats: pga Corona måste vi hålla digitalt möte 

 

Klicka på länk för att delta:  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI4NTRlNmUtNDYzMy00MDZjLTliMDgtNmQ1NmJiNDY1NzAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a69b043-ad72-4a7e-b766-503c37897d93%22%2c%22Oid%22%3a%22ade941b4-412c-4c00-abb7-3c4a8d7f9b44%22%7d

 

 

 

Ur våra stadgar:

 

Årsmöte hålls senast i maj månad. Kallelse ska utsändas två veckor i förväg.  (skickades ut 10 maj 2021)

 

 

 

Följande ska behandlas på årsmötet:

 

a. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare

 

b. Frågan om mötets behöriga utlysande

 

c. Godkännande av dagordningen

 

d. Styrelsens verksamhetsberättelse eg. Revisorns ekonomiska berättelse

 

f. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

g. Val av ordförande i föreningen ( redan gjort på årsmötet höst 2020)

 

h. Val av två styrelseledamöter och en suppleant ( redan gjort 2020)

 

i. Val av revisor och revisorssuppleant och ny kassör – förslag ny kassör Ulrika Bratt

 

j. Val av valberedning – förslag Fredrik Neilsen och en person till

 

k. Fastställande av medlemsavgift ( redan gjort hösten 2020 sänkt till 500)

 

l. Övriga frågor

- hur gör vi en positiv nystart för Glasakademin efter corona?

-hur ska vi ta tillvara medlemmars intressen? Vad kan vi erbjuda? Marknadsföring (ansvarig) / utställningar (ansvariga)/medlemsregister & utskick etc..Forum & Kollegialt nätverk?

-Hur ska vi få medlemmar att betala medlemsavgiften?

-Hur ska vi få medlemmar att stanna kvar?

-Hur ska vi rekrytera nya medlemmar? (Skolor nyexade?)

-hur ska vi göra med hemsidan? Finansiering om/nybyggnad av den.

- övrigt

 

m. Ev inval av nya medlemmar om ansökan inkommit – två har inkommit SN redovisar

 

n. Craft week 2021 – utomhus galleri på Odenplan i samarbete med Levande Stockholm, Trafkkontoret

 


 

o. övriga möjliga utställningar 2021 & 2022 SN, JK, ALG rapporterar om pågående samarbeten som vi tagit tag i.

 


 

 Motioner och förslag samt ansökan nyinval nya medlemmar skickas till ordförande på mail: Sylvia@neiglick.se 

 

 

Väl mött!!

 

Hälsar styrelsen 

 

Publicerad: 21-05-29 11:49
av Sylvia Neiglick

Bookmark and Share